Kazan Verimi ve Verimliliği Etkileyen FaktörlerKazan ısıl verimleri hesabında direkt ve dolaylı olmak üzere iki yöntem mevcuttur.

Birinci yöntemde;
  • Besi suyu ve buhar miktarları, 
  • Besi suyu ve ara buharın sıcaklık ve basınçları
  • Yakıt besleme miktarı
  • Yakıt alt ısıl değeri ölçülmelidir. 
Ölçülen bu değerler yardımıyla kazan verimi n = (mb.mi) - (ms.is) / B.Hu formülüyle hesaplanabilir.

Bu formülde kullanılan değişkenler ve birimleri

mb : Ölçülen buhar debisi (kg/h)
ms : Ölçülen su debisi (kg/h)
ib : Buhar entalpisi (kcal/kg)
is : Besi suyu entalpisi (kcal/kg)
B : Ölçülen yakıt debisi (kg/h)
Hu : Yakıtın alt ısıl değeri (kcal /kg)

Dolaylı Yöntemle Isıl Verim ise n = 1 - Ʃz ifadesiyle çözülür. Burada karşımıza çıkan 'z' değişkeni çeşitli ısıl kayıpların yüzde cinsinden ifadesidir.

Direkt yöntemlerde kazan giriş, yakıt, su, çıkış baca gazı kompozisyonu, buhar çıkış basınç ve sıcaklık gibi değerler ölçülebilmektedir. Dolaylı yöntemlerde ise bu mümkün olmamaktadır. Ancak bunun yerine kayıplar ayrı ayrı hesaplanarak, toplamı 1’den çıkarılmaktadır. Bir başka ifade ile kazan ısıl veriminin hesabı ve kapasitesinin belirlenmesinde kullanılan dolaylı ve dolaysız metotlardan ,dolaysız (direkt) metotta, kazan anma ısı gücü, ısıtıcı akışkanın aldığı yararlı ısının ölçülmesi ile bulunur.

Bu metodun ana içeriği, yanma ile oluşan ısının - iş yapan akışkana aktarılan kısmını kapsar. Yani dolaysız metotta kazan verimi, deney süresince ısıtıcı akışkana geçen ısının, aynı sürede kazana gönderilen yakıtın alt ısıl değeri üzerinden hesaplanan ısıya oranlanması esasına dayalı olarak tespit edilir. Yakma havasının harici ısı ile ısıtılması durumunda ise havanın taşıdığı ısı, yakıt ısısına eklenir.

Dolaylı metotta kazan anma ısı gücü, kayıpların göz önünde tutularak hesaplanması esasına göre tespit edilir. Bir başka deyişle dolaylı metotta kazan verimi yüzde olarak hesaplanan ısıl kayıpların toplamının 100’den çıkarılması ile bulunur.

Başlıca kayıpları; Eksik yanma, fazla hava, baca gazında su buharı nedeniyle olan ısı kaybı, baca gazı sıcaklığı, yakıt cinsi, kazan yükü, kazan yüzeyinden olan ısı kayıpları, ısıtıcı yüzey kirliliği şeklinde sıralamak mümkündür.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Baca Gazlarının İşletme Verimine Etkisi

Kimyasal Dozaj Sistemleri